• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › مالی عمومی 

مالی عمومی


کد محصول: 10032

 • مشخصات ظاهری   :523 ص
 • رده بندی کنگره:1392   2ر 4م/HG4028
قیمت: ۵۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 10033/001

 • رده بندی کنگره:1391   9ت9الف/NC1312
 • رده بندی دیویی:741/59551222
قیمت: ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 1007/001

 • سرشناسه:شهرآبادی،ابوالفضل،1334-،گردآورنده ،ترجم
 • عنوان و نام پدید آور:فدراسیون ها وانجمن های بین المللی بازار سرمایه/ترجمه وگردآوری ابوالفضل شهرآبادی ،الهام مسلمی.
قیمت: ۲۴۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 10010

 • مشخصات ظاهری:105ص
 • رده بندی کنگره:1390  6الف2س /HD2741
قیمت: ۴۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001695/006

 • عنوان و نام پدیدآور:23 اصل وارن بافت warren Buffet(ثروتمندترین سرمایه گذار جهان)ودیگر نابغه های سرمایه گذاری وهفت اشتباه بزرگ در معاملات سهام/مولف مارک تایر:مترجم محمد حسینی بهشتیان،امیر کامگار
 • مشخصات نشر:تهران:نوآور،1389
قیمت: ۳۵۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001537

 • مشخصات ظاهری :240 ص
 • رده بندی کنگره:4 الف 9 ش/HG4529
قیمت: ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001682

 • عنوان و نام پدیدآور:ارزشیابی سهام(روش ها ومدل ها):چارچوب تحلیل بنیادی وارزش سهام/تالیف وترجمه کاوه مهرانی،کیارش مهرانی،روح اله میرصانعی
 • مشخصات نشر:تهران:موسسه کتاب مهربان نشر،1389
قیمت: ۲۳۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001503

 • مشخصات ظاهری336 :ص
 • یادداشت:عنوان اصلی:High probablity trading strategies:entry to exit tactics for the Forex,future,and stocl markets,c2009
قیمت: ۵۴۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001579

 • مشخصات ظاهری :304ص.:مصور،نمودار
 • یادداشت:عنوان اصلی :.the 80/20 principle :the secret of achieving more with less ,c2008
قیمت: ۳۵۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001889

 • مشخصات ظاهری :139 ص.:مصور،جدول،نمودار
 • یادداشت:عنوان اصلی :jcc uniform customs and practice for documentary credits and supplement to ucp 500 …,c2002
قیمت: ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2002136

قیمت: ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2002127

قیمت: ۳۵۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001689

 • عنوان و نام پدیدآور:انتخاب ساهم برتر به روش تحلیل بنیادی/مولف علینقی رفیعی امام
 • مشخصات نشر:تهران:نص 1387
قیمت: ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001178

 • مشخصات ظاهری     :   ص 232
 • رده بندی کنگره: 1392  9 ی 3 آ / 6 / HG3290
قیمت: ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001525

 • مشخصات ظاهری :111ص.:نمودار.
 • یادداشت:عنوان اصلی:The best trendline methods of alan Andrews and five new trendline techniques,c2002
قیمت: ۱۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001618/004

 • مشخصات ظاهری :84ص.:مصور،جدول،نمودار.
 • یادداشت:preparing a budget :expert solutions to every day challenges
قیمت: ۷۰٬۰۰۰ ریال