• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › اقتصاد مالی 

اقتصاد مالی


کتب تخصصی مالی › اقتصاد مالی

 • موضوع:سرمایه گذاری--جنبه های روانشناسی
 • رده بندی کنگره:1390 2م7س/HG4515/15
قیمت: ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2002152

قیمت: ۲۷۵٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری :220ص.:جدول
 • یادداشت:کتابنامه
قیمت: ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

 • چکیده
 • عنوان :استراتژی اقیانوس آبی
قیمت: ۲۴۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2002149

قیمت: ۳۷۵٬۰۰۰ ریال

 • عنوان و نام پدیدآور:اصول ومبانی علم اقتصاد/تالیف:دکتر نادر مهرگان.حمید پاداش_ناشر دانشگاه علوم اقتصادی ونور علم.ویراستار:دکتر علی سوری
 • مشخصات نشر:دانشگاه علوم اقتصادی ونور علم
قیمت: ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

 • عنوان و نام پدیدآور:اقتصاد بانکداری/کنت ماتیوس،جان تامپسون:ترجمه علی سرزعیم
 • مشخصات نشر:تهران.آریاناقلم،1392
قیمت: ۱۳۵٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری     :   386 ص
 • رده بندی کنگره: 1385 7 الف 7 ج / 71 HB
قیمت: ۶۵٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری :302ص:جدول،نمودار
 • یادداشت:کتابنامه:ص.300-302
قیمت: ۹۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری :429 ص.
 • یادداشت:عنوان اصلی :spin-free economics : a no –nonsense,nonpartisan guide to …,c2009
قیمت: ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

 • عنوان و نام پدیدآور:نظریه اقتصاد خرد/ریچارد ای.بایلاس:ترجمه حسین راغفر._
 • مشخصات نشر:تهران،نشر نی،1371
قیمت: ۹۸٬۰۰۰ ریال

 • عنوان و نام پدیدآور:اقتصاد خرد(اصول ومبانی علم اقتصاد)محمدرضا شجاعی
 • مشخصات نشر:تهران،ترمه 1385
قیمت: ۶۰٬۰۰۰ ریال

 • عنوان و نام پدیدآور:اقتصاد خرد 2 نظریه ها وکاربردها/عباس شاکری
 • مشخصات ظاهری      626  :  ص
قیمت: ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری  ج 2  263 ص   : 
 • رده بندی کنگره:1386  Vالف 9 الف/HB139
قیمت: ۱۳۵٬۰۰۰ ریال

 • عنوان و نام پدیدآور:اقتصاد مدیریت(کاربرد نظریه خرد اقتصادی برای تصمیم گیری مدیریتی)اقتباس وتالیف:منوچهر سلطانی:دکتر غلامحسین خورشیدی
 • مشخصات نشر:تهران،موسسه متاب نشر مهربان،1389
قیمت: ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

 • عنوان و نام پدیدآور:اقتصاد پول وبانکداری/حمید بهمن پور،سعید مشیری.
 • مشخصات نشر:تهران،نشر نی ،1390
قیمت: ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری :2خ.:جدول ،نمودار .
 • یادداشت:واژه نامه .کتابنامه .(ج.2)
قیمت: ۴۸٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری :ج:جدول،نمودار.
 • یادداشت:کتابنامه
قیمت: ۲۱۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری :245ص.:مصور14/5*21/5 س م
 • یادداشت:عنوان اصلی:modern macroeconamics:its origins development and current state 2005
قیمت: ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 100156

قیمت: ۹۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2002166

قیمت: ۲۳۰٬۰۰۰ ریال

قیمت: ۳۸۵٬۰۰۰ ریال

 • عنوان و نام پدیدآور:تئوری اقتصاد کلان(2)/محمود روزبهان.ویرایش سوم
 • مشخصات نشر:تهران،تابان
قیمت: ۴۰٬۰۰۰ ریال

 • عنوان و نام پدیدآور:تئوری ومسائل اقتصاد خرد/دومینیک سالواتوره:ترجمه حمیدرضا ارباب ویراست 3
 • مشخصات نشر:تهران،نشر نی،1389
قیمت: ۱۶۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری621     :  ص
 • رده بندی کنگره:1378   3ت 2و/HB172
قیمت: ۳۵۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری :304ص.:مصور ،جدول،نمودار.
 • یادداشت:کتابنامه.
قیمت: ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

 • عنوان و نام پدیدآور:رشد اقتصادی و سرمایه گذاری/ابوالقاسم مهدوی.
 • مشخصات نشر:تهران:جنگل،1384
قیمت: ۲۳٬۰۰۰ ریال

 • چکیده:
 • مشخصات ظاهری :460 ص
قیمت: ۱۶۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2002151

قیمت: ۱۹۵٬۰۰۰ ریال

قیمت: ۲۴۵٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری :206ص.:جدول،نمودار
 • یادداشت:
قیمت: ۸۷٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری     موصور جدوا نمودار 371 ص     : 
 • رده بندی کنگره: 1389 2 م 8 ب / 4/ 177 TA
قیمت: ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری     :  ج مصور جدول نمودار
 • رده بندی کنگره: TA 4/177 / ب 8 م 2 1389
قیمت: ۱۲۸٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری :230ص
 • رده بندی کنگره:
قیمت: ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

قیمت: ۱۴۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 100155

قیمت: ۶۷۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری     :   ص 368
 • رده بندی کنگره: 1390 4 م 24 ص / 4026 HG
قیمت: ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری     :  ص - ج - جدول نمودار
 • رده بندی کنگره: 1392 4 م 86 ش / 4026 HG
قیمت: ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2002148

قیمت: ۱۵۵٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری     :   ص 400
 • رده بندی کنگره: 1389 79 ت 2 ف / 180 HB
قیمت: ۷۰٬۰۰۰ ریال

 • یادداشت:عنوان اصلی:Microeconomic theory:basic principles and extensions,8thed,c2002
 • مشخصات ظاهر      :  ج 2  ،650 ص
قیمت: ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری655      :  ص
 • یادداشت:عنوان اصلی:Microeconomic theory:basic principles and extension,8thed,c2002
قیمت: ۱۳۵٬۰۰۰ ریال

 • عنوان و نام پدیدآور:نظریه اقتصاد خرد/گریکوری منکیو:ترجمه حمیدرضا ارباب
 • مشخصات نشر:تهران :نشر نی،1387_چاپ دوم 1388
قیمت: ۲۸۰٬۰۰۰ ریال

 • عنوان و نام پدیدآور:نظریه اقتصاد کلان/گریگوری منکیو:ترجمه حمیدرضا ارباب
 • مشخصات نشر:تهران:نشر نی،1389
قیمت: ۱۶۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری :182ص.
 • موضوع:ایران -اوضاع اقتصادی
قیمت: ۷۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری :210ص.:جدول، نمودار
 • موضوع:کلیات
قیمت: ۷۰٬۰۰۰ ریال

 • عنوان و نام پدیدآور:کلیات علم اقتصاد/مولف یوسف فرجی.
 • مشخصات نشر:تهران موسسه مطالعات وپژوهش های بازرگانی،شرکت چاپ ونشر بازارگانی،1384
قیمت: ۱۹۰٬۰۰۰ ریال