• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › موضوعات بین رشته ای با بازار سرمایه 

موضوعات بین رشته ای با بازار سرمایه


کد محصول: 2002014

 • چکیده
 • عنوان :قوی سیاه
قیمت: ۳۲۰٬۰۰۰ ریال
۱۸ ٪
تخفیف
سلف و اوراق سلف

کد محصول: 10085

 • مشخصات ظاهری :265ص
 • موضوع:بازار سرمایه
قیمت قبلی:۱۶۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 10025/003

 • مشخصات ظاهری:192 ص
 • یادداشت:Understanding stocks:your first guide to finding out what the stock market is all about,c2004.
قیمت: ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001341

 • مشخصات ظاهری:160ص
 • موضوع:امور مالی طرح ها
قیمت: ۴۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001452

قیمت: ۷۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001339

قیمت: ۲۸۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 10051

قیمت: ۳۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 10029

 • مشخصات ظاهری     :   ص 7
 • رده بندی کنگره: 1389 8 گ 3 الف / 2 / 5720 HG
قیمت: ۲۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 10099

 • مشخصات ظاهری     :   ص 190
 • شماره کتابشناسی ملی: 2229064
قیمت: ۸۵٬۰۰۰ ریال