فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › موضوعات بین رشته ای با بازار سرمایه 

موضوعات بین رشته ای با بازار سرمایه


۱۸ ٪
تخفیف
سلف و اوراق سلف

کد محصول: 10085

  • مشخصات ظاهری :265ص
  • موضوع:بازار سرمایه
قیمت قبلی:۱۶۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 10025/003

  • مشخصات ظاهری:192 ص
  • یادداشت:Understanding stocks:your first guide to finding out what the stock market is all about,c2004.
قیمت: ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001341

  • مشخصات ظاهری:160ص
  • موضوع:امور مالی طرح ها
قیمت: ۴۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001452

قیمت: ۷۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001339

قیمت: ۲۸۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 10051

قیمت: ۳۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 10029

  • مشخصات ظاهری     :   ص 7
  • رده بندی کنگره: 1389 8 گ 3 الف / 2 / 5720 HG
قیمت: ۲۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 10099

  • مشخصات ظاهری     :   ص 190
  • شماره کتابشناسی ملی: 2229064
قیمت: ۸۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001925

قیمت: ۱۰۰٬۰۰۰ ریال