• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب عمومی مالی › کتب عمومی مالی 

کتب عمومی مالی


کتب عمومی مالی › کتب عمومی مالی

 • مشخصات ظاهری :327 ص.:جدول .
 • موضوع:سهام--قیمت ها--پیش بینی
قیمت: ۲۴۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری     :  ۱۰۲
 • رده بندی کنگره:  ۱۳۹۳‏‫۷   الف 4 الف / ۴۵۲۳   
قیمت: ۷۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری     :    ی 127 ص
 • رده بندی کنگره: 1393 9 الف 3 ا / 2 / 5720 HG
قیمت: ۹۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری:123 ص
 • رده بندی کنگره:2/9ق//HF5386
قیمت: ۲۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری:450 ص
 • موضوع:سرمایه گذاری -تجزیه و تحلیل
قیمت: ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری:1جلد
 • موضوع:صندوق تأمین سرمایه گذاری
قیمت: ۱۰۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری :263ص.:11*17س م.
 • یادداشت:عنوان دیگر:برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (90-94)
قیمت: ۳۵٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری     :    ص 351
 • رده بندی کنگره: 1392 2 م 2 ع / 5 / 1382 HD
قیمت: ۱۸۵٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری:256ص
 • موضوع:سرمایه گذاری
قیمت: ۱۸۵٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری :128ص.:مصور,نمودار,جول
 • موضوع:سرمایه گذاری --تجزیه تحلیل
قیمت: ۱۴۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری :270ص
 • موضوع:امور مالی شخصی
قیمت: ۱۹۵٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری :248ص
 • موضوع:امور مالی شخصی
قیمت: ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری :288 ص
 • رده بندی کنگره:4 ت4 ه/BF505
قیمت: ۲۰۰٬۰۰۰ ریال