• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › مالی عمومی 

معیارهای دخالت دولت در اقتصاد(اقتصاد بخش عمومی) 

کد محصول: 2001613
  • نویسنده/مترجم: فرهاد رهبر،ناهید پور رستمی
  • شابک: 978-964-03-6359-1
قیمت: ۱۰۰٬۰۰۰ ریال
چکیده:
نحوه ومیزان دخالت دولت در اقتصاد یکی ازموضوعات مهم وچالش برانگیز میان اقتصاددانان است که در سال های اخیر باوقوع بحران های مالی وبانکی به اوج خود رسیده است....
مشخصات:
عنوان و نام پدیدآور:معیارهای دخالت دولت در اقتصاد(اقتصاد بخش عمومی)/تالیف فرهاد رهبر،ناهید پور رستمی
مشخصات نشر:تهران:دانشگاه تهرانوموسسه انتشارات۱۳۹۱
مشخصات ظاهری۲۴۵ ص:
رده بندی کنگره:۱۳۹۱  ۶م۹ر/۵/HD۸۷
رده بندی دیویی:۳۳۸/۹
شماره کتابشناسی ملی:۲۹۱۶۹۶۶
سرفصلها:
بخش اول:مروری بر جایگاه ونقش دولت وبخش عمنومی دراقتصاد
بخش دوم:عدالت ازدیدگاه اسلام و وظایف دولت درحکومت اسلامی
بخش سوم:معیارهای وضعیت بهینه
بخش چهارم:شاخص ها ومعیارهای اندازه گیری تغییرات رفاه
بخش پنجم:موارد لزوم مداخله دولت در بازار-مورد کالاهای عمومی
بخش ششم:موارد لزوم مداخله دولت در بازار-مورد پیامد خارجی
بخش هفتم:موارد لزوم مداخله دولت در بازار-مورد انحصار طبیعی
بخش هشتم:دیگر موارد لزوم مداخله دولت در بازار-بازارهای مالی وبهینه دوم
بخش نهم:توزیع درآمد
پیوست