• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › مالی عمومی 

آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد دوم 

کد محصول: 2001631
  • نویسنده/مترجم: عادل آذر،منصور مومنی.
  • شابک: 978-964-530-399-8
قیمت: ۲۱۰٬۰۰۰ ریال
چکیده:
در بسیاری از زمینه های کاربردی،محققان درصدد تعیین پارامترهای جامعه اند:ولی دسترسی به آنها به طورمستقیم باسرشماری جامعه آماری امکان پذیر نیست.درچنین موقعیت هایی،محققان ناچارند برای استنباط پارامترهای مورد نظر به نمونه هاییی از جوامع آماری اکتفا کنند.
عنوان و نام پدیدآور:آمار وکاربرد آن در مدیریت/عادل آذر،منصور مومنی.
مشخصات نشر:تهران:سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت)،مرکز تحقیق وتوسعه علوم انسانی،۱۳۸۸
مشخصات:
مشخصات ظاهری:۴۶۷ ص
رده بندی کنگره:۴۲ آ۲ ف/۵/HA ۲۹
رده بندی دیویی:۰۰۱/۴۲۲
شماره کتابشناسی ملی:۲۰۳۰۹۱۲
سرفصلها:
بخش اول:نمونه گیری وتوزیع های نمونه گیری
بخش دوم:تخمین آماری
بخش سوم:آزمون فرض آماری
بخش چهارم:تحلیل واریانس
بخش پنجم:رگرسیون خطی ساده وهمبستگی
بخش ششم:رگرسیون چند گانه وغیرخطی
بخش هفتم:کاربردهای آزمون کای-مربع در مدیریت
بخش هشتم:روش های ناپارامتری
بخش نهم:تجزیه وتحلیل سریهای زمانی ومدل های پیش بینی
بخش دهم:نظریه تصمیم ها