• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › مالی عمومی 

آمار وکاربرد آن در مدیریت جلد اول 

  • نویسنده/مترجم: عادل آذر ،منصور مومنی.
  • شابک: 978-964-530-662-3
قیمت: ۱۵۵٬۰۰۰ ریال
چکیده:
آمار علم جدید است که شیوه ها وروش های آن درسده اخیر ارائه وگسترش یافته وباآنکه مدت زیادی ازپیدایش آن نمی گذرد،به سرعت توسعه یافته:به طوری که قلمرو مفاهیم مورد استفاده در آن ازعلوم ریاضی فراتر رفته وبه کارگیری آن نیز در علوم دیگر رواج یافته است.
مشخصات:
عنوان و نام پدیدآور:آمار وکاربرد آن در مدیریت/عادل آذر ،منصور مومنی.
مشخصات نشر:تهران:سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت)،مرکز تحقیق وتوسعه علوم انسانیریال۱۳۹۰
مشخصات ظاهری۳۴۰:ص
رده بندی کنگره:۲۴۲ آ۲ف/۵/HA ۲۹
رده بندی دیویی:۰۰۱/۴۲۲
شماره کتابشناسی ملی:۲۱۰۸۳۹۸
سرفصلها:
بخش اول:;کلیات
بخش دوم:مطالعه توصیفی داده های طبقه بندی نشده
بخش سوم:طبقه بندی وتوصیف هندسی مشاهدات جامعه آماری
بخش چهارم:توصیف مقداری مشاهدات طبقه بندی شده
بخش پنجم:نبادی احتمال
بخش ششم:توابع احتمال گسسته
بخش هفتم:توابع احتمال پیوسته
بخش هشتم:توزیع نرمال