• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › اقتصاد مالی 

رشد اقتصادی وسرمایه گذاری 

  • نویسنده/مترجم: ابوالقاسم مهدوی.
  • شابک: 964-8917-26-4
قیمت: ۲۳٬۰۰۰ ریال
--*چکیده:
مقوله رشد اقتصادی پایدار ازمباحثی است که ازدیرباز در کانون توجه مطالعات اقتصادی قرار داشته است ودر هر دوره با توجه به خصوصیات ساختار اقتصادی،عوامل مختلفی در این زمینه مورد توجه قرار گرفته اند ودربیشتر موارد نیز باتوجه به تغییرات ساختاری وتغییرات حاصله در روابطه تجاری کشورها،صرفا پیش شرط هایی برای عامل محرک رشد اقتصادی در نظر گرفته شده است.
-مشخصات
عنوان و نام پدیدآور:رشد اقتصادی و سرمایه گذاری/ابوالقاسم مهدوی.
مشخصات نشر:تهران:جنگل،۱۳۸۴
مشخصات ظاهری:۲۸۸ص
رده بندی کنگره:۵ر۹م/HG۴۵۳۸
رده بندی دیویی:۳۳۲/۶۷۳
شماره کتابشناسی ملی:۲۳۳۶۵-۸۴م
سرفصلها:
بخش اول:تاریخچه سرمایه گذاری خارجی
بخش دوم:تعاریف،مفاهیم ومروری برادبیات
بخش سوم:سرمایه گذاری مستقیم خارجی وسرمایه گذاری پورتفوی وآثار هریک بررشد اقتصادی
بخش چهارم:تجربه برخی کشورها در زمینه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی
بخش پنجم:بررسی تجربه ایران درزمینه جذب سرمایه های خارجی
بخش ششم:بررسی آثارFDIبر متغیرهای کلان چند کشور منتخب براساس مدل های ارائه شده
  بخش هفتم:نتیجه گیری وپیشنهادها
فهرست ماخذ