• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › اقتصاد مالی 

اقتصاد خرد ریچارد بایلاس 

  • نویسنده/مترجم: ریچارد بایلاس،ترجمه حسین راغفر
  • شابک: 964-312-043-0
قیمت: ۹۸٬۰۰۰ ریال
چکیده:
انسان ازگهواره تا گور باحقایق و واقعیات اقتصادی گوناگونی روبروست.او به عنوان رای دهنده مجبور است پیوسته نسبت به موضوعات مختلفی همچون کسری بودجه،مالیت ها،وتجارت خارجی تصمیم بگیرد.بدون تسلط برجزئیات علم اقتصاد تصمیم گیری مطلوب وبهینه مقدور نیست.

مشخصات:
عنوان و نام پدیدآور:نظریه اقتصاد خرد/ریچارد ای.بایلاس:ترجمه حسین راغفر._
مشخصات نشر:تهران،نشر نی،۱۳۷۱
مشخصات ظاهری:۴۲۳ ص
شابک:
وضعیت فهرست نویسی:
یادداشت: عنوان اصلی:Microeconomic theory
رده بندی کنگره:۶ن۲ب /HB۱۷۲
رده بندی دیویی:۳۳۸/۵
شماره کتابشناسی ملی:۴۸۵۵-۷۱ م
سرفصلها:
بخش اول:مقدمه
بخش دوم:پاره ای ازاصول بنیادین تحلیل عرضه وتقاضا
بخش سوم:نظریه تقاضای مصرف کننده-تجزیه وتحلیل مطلوبیت نهایی
بخش چهارم:نظریه تقاضای مصرف کننده-تجزیه وتحلیل منحنی بی تفاوتی
بخش پنجم:مباحثی دیگر در نظریه تقاضا
بخش ششم:نظریه تولید
بخش هفتم:هزینه های تولید
بخش هشتم:رقابت
بخش نهم:انحصار محض
بخش دهم:ساختارهای دیگر بازار
بخش یازدهم:قیمت گذاری عوامل تولید
بخش دوازدهم:اقتصاد رفاه
بخش سیزدهم:تجزیه و تحلیل تعادل عمومی