• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › اقتصاد مالی 

اقتصاد خرد(مبانی علم اقتصاد) 

  • نویسنده/مترجم: دکتر محمدرضا شجاعی
  • شابک: 964-978-017-3
قیمت: ۶۰٬۰۰۰ ریال
چکیده:
این کتاب به هیچ عنوان این ادعا ندارد که پس از مطالعه،ازخواننده یک اقتصاددان می سازد.بلکه صرفا مدعی است که می تواند اورا بامفاهیم اصلی وپایه ای درزمینه مسایل اقتصادی آشنا سازد وامکان مطالعه مفاهیم وتئوری های پیچیده تر رادرصورت علاقمند شدن وی به این علم ،از طریق مطالعه بیشتر در این زمینه فراهم می سازد.

مشخصات:
عنوان و نام پدیدآور:اقتصاد خرد(اصول ومبانی علم اقتصاد)محمدرضا شجاعی
مشخصات نشر:تهران،ترمه ۱۳۸۵
مشخصات ظاهری۴۱۴ص
رده بندی کنگره:۲۷ ش/۲ف/HF۱۸۰
رده بندی دیویی:۳۳۸/۵۰۷۶
شماره کتابشناسی ملی:۲۹۳۳۰-۸۵م
سرفصلها:
بخش اول:مبانی ونکات زیربنایی برای شناخت علم اقتصاد
بخش دوم:سیستم اقتصادی
بخش سوم:بازار رقابت خالص وکامل
بخش چهارم:قیمت تعادلی بازار
بخش پنجم:کشش
بخش ششم:مطلوبیت
بخش هفتم:منحنی های بی تفاوتی
بخش هشتم:بازار
بخش نهم:تولید
بخش دهم:هزینه های تولید
بخش یازدهم:بازار فصلی
بخش دوازدهم:قیمت،سود وزیان،میزان تولید دربازار رقابت
بخش سیزدهم:بازار انحصار خالص