• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › مالی اسلامی 

پوشش ریسک در مالی اسلامی(ابراهیم السویلم) 

  • نویسنده/مترجم: سامی السویلم،مترجم:دکتر محمد مهدی عسکری،محمد علیزاده اصل،مهدی حاجی رستم لو
  • شابک: 964-7746-46-6
قیمت: ۳۵٬۰۰۰ ریال
چکیده:
پس از شروع مباحث اسلامی مالی اسلامی در سال ۱۹۸۱،توسعه محصولات مالی  اسلامی از طریق فرایند های مناسب مهندس مالی ،حیطه مهمی از تحقیقات رادر((موسسه اموزش وتحقیقات اسلامی ))به خود اختصاص داده است.
مشخصات
مشخصات ظاهری :۱۹۹ص.
یادداشت:عنوان اصلی:Hedging in Islamic fiancé ,۲۰۰۶
یادداشت:واژه نامه
یادداشت:کتاب نامه :ص۱۸۳-۱۹۶:همچنین به صورت زیر نویس
یادداشت:نمایه.
موضوع:معاله ی تامینی .
موضوع:مهندس مالی –جنبه های مذهبی –اسلام .
موضوع:امور مالی–جنبه های مذهبی –اسلام.
موضوع:مدیریت ریسک
شناسه افزوده:عسکری ، محمد مهدی۱۳۴۲-مترجم.
شناسه افزوده:علیزاده اصل،محمد مترجم.
شناسه افزوده:حاجی رستم لو،مهدی،مترجم
شناسه افزوده:دانشگاه امام صادق(ع)
رده بندی کنگره:۱۳۸۶ ۹س۳/۶۰۲۴HG
رده بندی دیویی:۶۴۵۲۴/۳۳۲
شماره کتابشناسی ملی:۱۱۱۴۴۸۲
سر فصل ها
بخش اول:مقدمه
بخش دوم:بیان ریسک
بخش سوم:اوراق مشتقه
بخش چهارم:رویکرد اسلامی
بخش پنجم:نظریه غرر
بخش ششم:مهندس مالی
بخش هفتم:ابزار های اسلامی برای پوشش ریسک
بخش هشتم:نتیجه گیری
بخش نهم:ضمیمه یک:فهرست واژگان فقهی
بخش دهم: ضمیمه دو:تعاریف واژگان تخصصی                                                                                                                                     
بخش یازدهم: ضمیمه سه:فهرست واژگان تخصصی
بخش دوازدهم:کتابنامه
بخش سیزدهم:فهرست اعلام