• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › حقوق در بازار سرمایه 

تکافل کاربردی وبیمه مدرن(قوانین واصول کاربردی) 

  • نویسنده/مترجم: مهد معصوم بالله،ترجمه: سید محسن روحانی
  • شابک: 978-600-5574-55-5
قیمت: ۹۰٬۰۰۰ ریال
چکیده:
بدون ایجاد وگسترش چارچوبی نظام دهنده،توسعه صرف فعالیت های تکافلی بر اساس اصول شریعت ممکن است منجر به مشکلات بسیاری شود.بنابراین،در آخرین ویراست کتاب حاضر تلاش شده است تا از طریق بررسی تطبیق راه حل قانونی وشریعت محوری ارائه گردد که همزمان دربرگیرنده تکافل وفعالیت های بیمه ای مدرن نیز باشد.
مشخصات
مشخصات ظاهری۴۱۷      :  ص
یادداشت:عنوان اصلی:Applied taleful and modern insurance:law and practice,۳rd,۲۰۰۷
رده بندی کنگره:۱۳۸۹  ب۹ م ۶۵/BP۱۹۸/۶
رده بندی دیویی:۲۹۷/۳۷۲
شماره کتابشناسی ملی:۴۷۹۷۹۰۲
سرفصلها:
بخش اول:خاستگاه و چگونگی پیدایش تکافل وبیمه
بخش دوم:تکافل وبیمه:ایده ی اصلی واصول کلی
بخش سوم:دیدگاه های موافق ومخالف درباره ی تکافل وبیمه
بخش چهارم:عوامل خارجی تاثیرگذار بر قراردادهای تکافل وبیمه
بخش پنجم:عوامل ضروری موثر بر قراردادهای بیمه وتکافل
بخش ششم:عوامل قراردادی موثر بر بیمه وتکافل
بخش هفتم:ساز وکارهای عملی تکافل
بخش هشتم:دیدگاه های نهایی